شماره تماس همکاران استان

حوزهواحدشماره داخلیمتصدی
رییسسرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز119آقای دکتر یوسفی طرزجان
ریاستمسوول دفتر رئیس دانشگاه ، روابط عمومی و رسیدگی به شکایات و مسوول دبیرخانه119خانم مالمیر
ریاستمشاور رئیس دانشگاه، و رئیس حراست و رییس حوزه ریاست112آقای دکتر حسینی
ریاستکارشناس حراست112خانم عبادی سمندری
ریاستکارشناس حراست114آقای دائمی
ریاستنظارت و ارزیابی117آقای سیدی فشتمی
معاونت علمیمعاون علمی106خانم مصحفی شبستری
معاونت علمیبرنامه‌ریزی درسی، گسترش آموزش عالی و IT116خانم شنگی
معاونت علمیبرنامه‌ریزی درسی، گسترش آموزش عالی و IT107خانم پناهی
معاونت علمیحمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری118آقای عالی وند
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.