تماس با واحد استانی

واحدداخلینام و نام خانوادگی
مسئول دفتر ریاست -کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگوئی به شکایت119خانم اکرم مالمیر
معاون علمی106آقای مصطفی یوسفی طزرجان
رییس اداره حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری118آقای رامین عالیوند
کارشناس پژوهش- تحویل دانشنامه103آقای امیر بهزادنیا
کارشناس اداره خدمات آموزشی104آقای رابین جزائری نژاد
رییس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی116خانم زهره شنگی
رییس اداره خدمات آموزشی122آقای سعید جوادزداه دره واری
کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی102خانم سهیلا جعفرزاده مقدم
کارشناس مسئول حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری( کارورزی)107خانم فاطمه پناهی
کارشناس دانش آموختگان و مسوول دبیرخانه123آقای محمد زارع
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.