تماس با واحد استانی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
واحدداخلینام و نام خانوادگی
مسئول دفتر ریاست -کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگوئی به شکایت119خانم اکرم مالمیر
معاون علمی122آقای مصطفی یوسفی طزرجان
رییس اداره حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری102خانم زهره شنگی
کارشناس پژوهش107آقای امیر بهزادنیا
کارشناس اداره خدمات آموزشی ( کارورزی و پژوهش)124آقای رابین جزائری نژاد
رییس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی121آقای رامین عالیوند
رییس اداره خدمات آموزشی106آقای سعید جوادزداه دره واری
کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی104خانم سهیلا جعفرزاده مقدم
کارشناس مسئول حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری(دانشنامه)103خانم فاطمه پناهی
کارشناس دانش آموختگان و مسوول دبیرخانه123آقای محمد زارع