رشته های مراکز

نام مرکزرشتهنیمسال
مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران- بعثت 2کاردانی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری صنعتینیمسال اول 98-99
مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران- بعثت 2کاردانی حرفه‌ای مدیریت کسب و کارنیمسال اول 98-99
مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران- بعثت 2کاردانی فنی مکانیک خودرونیمسال اول 98-99
مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران- بعثت 2کارشناسی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتینیمسال اول 98-99
مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران- بعثت 3کاردانی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری مالینیمسال اول 98-99
مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران- بعثت 3کاردانی فنی مکانیک خودرونیمسال اول 98-99
مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران- بعثت 3کارشناسی حرفه‌ای حسابداری - حسابداری مالینیمسال اول 98-99
مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران- بعثت 3مهندسی فناوری مکانیک خودرونیمسال اول 98-99
مرکز آموزش علمی - کاربردی باشگاه سوارکاری اسوارانکاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکارینیمسال اول 98-99
مرکز آموزش علمی - کاربردی باشگاه سوارکاری اسوارانکاردانی فنی دامپروری - پرورش اسبنیمسال اول 98-99
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹۳ مورد.