پیشنهاد گزاره

چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی مراکز آموزش علمی کاربردی سراسرکشور
  • 0

  • ویژگی گزاره های پیشنهادی: 1- گزاره های میبایست با محوریت مهارت و کارآفرینی و جهش تولید طراحی شود. 2- گزاره باید یک جمله خبری باشد. 3- گزاره نباید به موضوعات انتزاعی بپردازد. 4- گزاره باید به مسائل روز بپردازد. 5-تخصصی نباشد و قابلیت بحث برای عموم را داشته باشد. 6- موافقت و مخالفت با آن امکان پذیر باشد. لطفا گزاره پیشنهای خود را درج نمایید
    1
  • پیشنهاد گزاره*
    2