اساتید فرهنگی

عنوان فرم
 • مشخصات فردی
  0
 • 1
 • کدملی*
  2
 • نام*نام کامل
  3
 • نام خانوادگی*به صورت کامل
  4
 • نام پدر*نام کامل
  5
 • شماره شناسنامه*
  6
 • جنسیت*
  7
 • تاریخ تولد*
  8
 • وضعیت تاهل*
  9
 • دین*
  10
 • مذهب*
  11
 • ایمیل*پست الکترونیک
  12
 • شماره همراه*
  13
 • آخرین مقطع تحصیلی
  14
 • آخرین مقطع تحصیلی*تحصیلات دانشگاهی
  15
 • تاریخ فارغ التحصیلی*آخرین مدرک تحصیلی
  16
 • گروه تحصیلی*آخرین مقطع تحصیلی
  17
 • رشته تحصیلی*عنوان کامل
  18
 • گرایش تحصیلی*عنوان کامل
  19
 • کشور محل تحصیل*
  20
 • استان محل تحصیل*آخرین مقطع
  21
 • دانشگاه محل تحصیل*عنوان کامل دانشگاه
  22
 • آخرین مقطع تحصیلات حوزوی*در صورت تحصیلات حوزوی
  23
 • نام حوزه تحصیلات حوزوی*
  24
 • زبان خارجه
  25
 • نام زبان خارجه*
  26
 • مهارت خواندن*زبان خارجه
  27
 • مهارت درک مفاهیم*زبان خارجه
  28
 • مهارت مکاله*زبان خارجه
  29
 • مهارت نوشتن*زبان خارجه
  30
 • مهارت ترجمه*زبان خارجه
  31
 • وضعیت استخدام
  32
 • وضعیف استخدام*
  33
 • مرتبه علمی*
  34
 • عضو هیات علمی*
  بلی
  خیر
  35
 • تاریخ استخدام*
  36
 • گروه*
  37
 • دانشکده*
  38
 • زمینه اصلی تخصص*
  39
 • شماره استخدام*
  40
 • وضعیت ایثارگری
  41
 • نوع ایثارگری*
  42
 • درصد جانباری*
  43
 • نهاد اعزام کننده ایثارگری*
  44
 • وابستگی به خانواده شهید*
  45
 • وابستگی به خانواده جانباز*
  46
 • همکاری
  47
 • زمینه های همکاری*
  48
 • نوع همکاری*
  49
 • حوزه همکاری*
  50
 • نوع سخنرانی*
  51
 • نوع کانون*فقط توسط کانون پر شود
  52