پرسش‌های متداول

روند صدور دانشنامه در دانشگاه علمی کاربردی چه مقدار زمان لازم دارد ؟

افراد همزمان بعد از اخذ گواهینامه موقت از مرکز آموزشی خود می توانند فرم درخواست صدور دانشنامه را تکمیل و به مرکز آموزشی خود ارائه دهند


مدت زمان چاپ دانشنامه از تاریخ تکمیل فرم درخواست صدور دانشنامه و ارسال فرم مربوطه از طرف مرکز آموزش به واحد استانی حداقل یکسال تمام می باشد.

در صورت عدم چاپ دانشنامه در مدت یک سال تمام از تاریخ ارسال درخواست صدور دانشنامه از سوی مرکز آموزشی، اخذ شماره نامه و تاریخ ارسال از مرکز محل تحصیل و ارائه آن به واحد استانی جهت پیگیری امور الزامی می باشد.

 

در صورتی که اصل دانشنامه مفقود شد چه  باید کرد ؟    

1ـ سه بار و هر بار با فاصله حداقل سی روز چاپ آگهی مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار

2ـ اصل و تصویر کارت ملی

3ـ اصل و تصویر شناسنامه

4ـ تصویر دانشنامه مفقودی

5ـ دوفقره عکس پرسنلی 3*4

6ـ تصویر فرم استشهادیه مفقودی ، مدرک تحصیلی به اداره کل دانش آموختگان سازمان مرکزی به آدرس : خیابان انقلاب بین استاد نجات الهی و حافظ نبش کوچه پور موسی ساختمان ستاد علمی کاربردی طبقه 2 اداره کل دانش آموختگان مراجعه شود .

جهت دریافت ریز نمرات یا کارنامه کل به چه بخشی باید مراجعه نمود ؟    

در صورتی که مرکز محل تحصیل فعال است کارنامه کل از مرکز اخذ می شود .

در صورتی که مرکز غیر فعال و یا منحل شده می باشد از مرکز معین معرفی شده کارنامه کل یا ریز نمرات اخذ می شود .

در صورتی که مرکز راکد شده است درخواست کارنامه کل یا ریز نمرات به صورت کتبی به بخش دانش آموختگان واحد استانی تحویل شود .