دوره مهارت عمومی تدریس

متقاضی گرامی کارگاه آموزشی مهارتهای عمومی تدریس، چهارشنبه 4 بهمن و پنجشنبه 5 بهمن  برگزار خواهد شد، متذکر میگردد ادامه فرآیند بررسی تقاضای تدریس منوط به شرکت در کارگاه مذکور میباشد.

زمان برگزاری: 8 الی17

مکان:چهارراه کارخانه قند-مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت قند کرج