اخبار

این جلسه با حضور ۶ مرکز نوآوری به منظور ارائه گزارش عملکرد مرکز و آموزش نحوه راه اندازی مرکز نوآوری و برگزاری استارتاپ برگزار گردید.
اولین نشست مراکز نوآوری استان البرز در محل واحد استانی برگزار شد.

این جلسه با حضور ۶ مرکز نوآوری به منظور ارائه گزارش عملکرد مرکز و آموزش نحوه راه اندازی مرکز نوآوری و برگزاری استارتاپ برگزار گردید.

این جلسه با حضور ۶ مرکز نوآوری به منظور ارائه گزارش عملکرد مرکز و آموزش نحوه راه اندازی مرکز نوآوری و برگزاری استارتاپ برگزار گردید.

ادامه مطلب
دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد.
دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد.

دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز، دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس با حضور اساتید این دانشگاه توسط امور مدرسان واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب