اخبار

جلسه صمیمانه رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رییس مراکز آموزش علمی کاربردی استان با استاندار البرز
جلسه صمیمانه رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رییس مراکز آموزش علمی کاربردی استان با استاندار البرز

جلسه صمیمانه رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رییس مراکز آموزش علمی کاربردی استان با استاندار البرز

جلسه صمیمانه رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رییس مراکز آموزش علمی کاربردی استان با استاندار البرز

ادامه مطلب
تجلیل از ۲۴ زوج  و۲۳ پژوهشگر و ۲۷ ورزشکار برتر توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز
تجلیل از ۲۴ زوج و۲۳ پژوهشگر و ۲۷ ورزشکار برتر توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

تجلیل از ۲۴ زوج و۲۳ پژوهشگر و ۲۷ ورزشکار برتر توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

تجلیل از ۲۴ زوج و۲۳ پژوهشگر و ۲۷ ورزشکار برتر توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه هم آوا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه هم آوا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه هم آوا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه هم آوا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

ادامه مطلب