ثبت نام کارگاه

معرفی شرکت کنندگان در کارگاه کتابخانه و پژوهشی مورخ 96/11/23
 • 0
 • مرکز آموزش علمی کاربردی:*مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • شماره همراه*
  4
 • شرکت در کارگاه*فقط یکی انتخاب کنید
  سامانه یکپارچه کتابخانه
  سامانه ثبت فعالیتهای پژوهشی
  هر دو کارگاه
  5