درخواست تدریس

درخواست تدریس
 • 0
 • مرکز آموزش علمی کاربردی:*مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید
  1
 • رشته*مثال: کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
  2
 • تعداد دانشجو*تعداد دانشجو در رشته مورد نظر
  3
 • عنوان درس:*مثال: جامعع شناسی سوانح
  4
 • ساعات نظری*مثال:32
  5
 • ساعات عملی*متال :48
  6
 • تعداد مدرس مرتبط موجود:*مثل:2
  7
 • تعداد مدرس مرتبط مورد نیاز:*مثال:6
  8